Regulamin

Regulamin korzystania z forum BTC Polska http://forum.btcpolska.com


§1 Definicje

1. Global Advice, z siedzibą w Opolu - Właściciel Forum Informacyjnego i Usługodawca.
2. Forum Informacyjne – Serwis dostępny pod adresem http://www.forum.btcpolska.com, będący własnością Global Advice.
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub osoba prawna przeglądająca stronę http://forum.btcpolska.com, posiadająca Konto Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany).
Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla
wybranego Poziomu Dostępu (opis poziomów dostępu i instrukcja uzyskania dostępu znajduje się pod adresem app.php/dostepy. Rejestracja nowego użytkownika polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
4. Konto Użytkownika – zbiór informacji o użytkowniku, jego danych i innych elementach opisujących osobę jako zarejestrowanego Użytkownika.
5. Newsletter – informacje wysyłane do Użytkowników i Partnerów Serwisu drogą elektroniczną.
6. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy Global Advice a Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Umowa realizowana jest po złożeniu przez Użytkownika zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Poziom Dostępu do Forum. Realizacja Usługi wymaga rejestracji na Forum oraz weryfikacji przez Global Advice opłaty za wybrany Poziom Dostępu.
9. Poziom 1 – to część Forum, która nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty, jedynie Rejestracji oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.
10. Opinie – są wyłącznie subiektywną oceną administratorów Forum, są jedynie informacją i nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie są doradztwem inwestycyjnym.
11. Sygnały – są to informacje dotyczące rynku kryptowalut, tj. informacje o możliwościach kupna i sprzedaży różnych kryptowalut przez inwestorów na rynku. Nie stanowią one porady inwestycyjnej i mają charakter wyłącznie informacyjny.
11. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na Forum przez administratorów strony, w szczególności w formie tekstowej (komentarze, opisy, opinie, recenzje, wypowiedzi) i graficznej. Usługodawca oraz administratorzy Serwisu nie odpowiadają za jakiekolwiek materiały umieszczane na Forum przez innych użytkowników.
12. Dane – wszelkie dane, w tym również dane osobowe przekazane do Global Advice przez Użytkownika podczas rejestracji do Forum. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Forum.
13. Polityka Prywatności – Zbiór reguł i zasad zbieranych Danych Osobowych przez Global Advice.
14. Ustawa o Danych Osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29. sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
15. Ustawa o Świadczeniu – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,poz. 1422).

§2. Rejestracja i dostęp do Forum

1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Rejestracja jest niezbędna do realizacji Usług - otrzymywania treści oraz materiałów z części płatnej oraz bezpłatnej.
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania konta na podany przez niego adres e-mail.
4. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Użytkownik jednocześnie oświadcza, że:
a. Dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym, a Użytkownik ponosi za nie wszelką odpowiedzialność.
b. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

§3. Dostęp do części płatnej
 
1. Korzystanie z dostępu do płatnej części Forum wymaga rejestracji Użytkownika.
2. Dostęp do płatnej części Forum wymaga od Użytkownika dokonania opłaty za wybrany przez niego Poziom Dostępu (Poziom 2 lub Poziom 3). Instrukcja opłacenia poszczególnych poziomów znajduje się na stronie dostepy
3. Dostęp do płatnej części Forum jest aktywowany po wysłaniu przez Użytkownika potwierdzenia dokonania transakcji na adres e-mail: platnosci@btcpolska.com i weryfikacji przez Global Advice tej transakcji. W przeciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania takiego potwierdzenia i pozytywnej weryfikacji dostęp zostaje odblokowany.
4. Dostęp do płatnej części Forum kończy się po upływie miesiąca od momentu odblokowania dostępu do opłaconego Poziomu Dostępu. Po upływie tego czasu, Użytkownik decyduje czy opłaca kolejny miesiąc (lub kilka miesięcy z góry), czy pozostaje przy części bezpłatnej (Poziom 1).
5. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Użytkownik.

§4. Prawa i Obowiązki nazwa naszej firmy

Administratorzy Serwisu nie są doradcami inwestycyjnymi w rozumieniu polskiego oraz międzynarodowego prawa. Wszelkie treści umieszczone na Forum nie stanowią porad inwestycyjnych i mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Global Advice oraz administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść Materiałów zamieszczonych przez innych Użytkowników.
3. Administratorzy Serwisu nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności i nie odpowiadają oni za jakiekolwiek straty wynikające z sugerowania się informacjami lub sygnałami umieszczonymi w Serwisie.
4. Global Advice zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Forum lub zablokowanie części funkcji Forum, gdy Użytkownik:
a. udostępnia swoje dane do logowania osobom trzecim;
b. kopiuje, nagrywa, utrwala w całości lub części, a także rozpowszechnia udostępnioną mu treści (płatną i bezpłatną) zamieszczoną na Forum;
c. utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Forum.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Forum z przyczyn niezależnych od Serwisu i jego administratorów. Ze względów bezpieczeństwa oraz innych przyczyn niezależnych od Serwisu, Serwis ma prawo czasowo zawiesić dostęp do treści na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do treści.

§5 Polityka Prywatności

Polityki Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Polityka prywatności odnosi się do danych osobowych  zbieranych od Użytkowników Serwisu podczas rejestracji oraz w późniejszym czasie w trakcie korzystania z Serwisu.

1. Administrator danych osobowych:
a. Administratorem danych osobowych jest Global Advice. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami). Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Global Advice może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.
b. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.
2. Gromadzone dane:
a. Dane zbierane podczas rejestracji: imię, nazwisko, adres e-mail.
b. Dane zbierane podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego: adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer telefonu.
4. Cele gromadzenia danych:
a. Świadczenie usług związanych z Serwisem drogą elektroniczną.
b. Dane gromadzone przez Serwis są wykorzystywane do wysyłania treści, wiedzy i materiałów, które mają pomóc Użytkownikom w uzyskaniu jeszcze szerszego zakresu wiedzy.
c. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane do odpowiedzi na Twoje pytania, a Twoje sugestie mogę zostać wykorzystane do poprawy działania Serwisu.
5. Kwestie techniczne oraz HTTP Cookies (ciasteczka)
a. W Serwisie wykorzystywane jest HTTP Cookies (ciasteczka).
b. HTTP Cookies są używane do podtrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, do celów statystycznych.
c. HTTP Cookies zawiera dane służące do identyfikacji zalogowanego Użytkownika.
d. HTTP Cookies nie zawiera danych osobowych.
6. Zmiany w polityce prywatności:
Serwis zastrzega, że Polityka Prywatności może ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych zmianach na Forum.


§6 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, sugestie i pytania dotyczące Forum prosimy kierować na adres e-mail:
forum@btcpolska.com
2. Serwis zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych zmianach na Forum.